Nominační proces, pravidla

Celý rok 2019

Členové hlavní poroty a oborových porot dle svých možností sledují přihlášené a vybrané projekty roku 2019.

31. března 2019

Uzávěrka všech přihlášek na rok 2019. Přihlášky (nominační formuláře) musí být úplně a správně vyplněny a musí odpovídat kritériím dané kategorie. Přihlášky je možné podat poštou, e-mailem či prostřednictvím webových stránek soutěže, na adrese www.classicpragueawards.eu. Do soutěže budou v roce 2018 přijaty všechny přihlášené projekty. Projekty realizované před 31. březnem 2019 musí být přihlášeny před datem vlastní realizace. Povinností každého přihlášeného je umožnit porotcům a konzultantům osobní účast na představení, koncertu či jiné akci, v jejímž rámci je projekt prezentován. Každý přihlášený na vlastní náklady zajistí a po realizaci dodá audio záznam projektu, případně audiovizuální záznam na DVD ve třech kopiích, který bude sloužit k posouzení projektu porotami. Každý přihlášený musí mít svého garanta. 

Garantem může být:

• Umělecká škola (ZUŠ, konzervatoř, hudební gymnázium, AMU, JAMU, Ostravská univerzita)
• Umělecká instituce nebo její zřizovatel (profesionální orchestry, sbory, operní domy a jejich zřizovatelé)
• Pořadatel koncertů klasické hudby (festivaly, Kruhy přátel hudby, soukromí pořadatelé)
• Muzikologické pracoviště (univerzity, muzea apod…)
• Odborný hudební novinář nebo publicista

Od 1. dubna 2019

Po 31. 3. 2019 může každý garant dále nominovat i jiné než přihlášené projekty. Podmínky dodání zvukového či audiovizuálního záznamu a vyplnění nominačního formuláře musí být vždy splněny. 

Květen 2019

Schůzka hlavní poroty
• výběr držitele ceny za Propagaci české hudby pro rok 2019 a Celoživotní přínos pro rok 2019
• nominace na Talent roku