CLASSIC PRAGUE AWARDS 2018


CENY KLASICKÉ HUDBY


Nominační a soutěžní proces, pravidla

Celý rok 2018

Členové hlavní poroty a oborových porot dle svých možností sledují přihlášené a vybrané projekty roku 2018.

31. března 2018

Uzávěrka všech přihlášek na rok 2018. Přihlášky (nominační formuláře) musí být úplně a správně vyplněny a musí odpovídat kritériím dané kategorie. Přihlášky je možné podat poštou, e-mailem či prostřednictvím webových stránek soutěže, na adrese www.classicpragueawards.eu. Do soutěže budou v roce 2018 přijaty všechny přihlášené projekty. Projekty realizované před 31. březnem 2018 musí být přihlášeny před datem vlastní realizace. Povinností každého přihlášeného je umožnit porotcům a konzultantům osobní účast na představení, koncertu či jiné akci, v jejímž rámci je projekt prezentován. Každý přihlášený na vlastní náklady zajistí a po realizaci dodá audio záznam projektu, případně audiovizuální záznam na DVD ve třech kopiích, který bude sloužit k posouzení projektu porotami. Každý přihlášený musí mít svého garanta.


Garantem může být:

• Umělecká škola (ZUŠ, konzervatoř, hudební gymnázium, AMU, JAMU, Ostravská univerzita)
• Umělecká instituce nebo její zřizovatel (profesionální orchestry, sbory, operní domy a jejich zřizovatelé)
• Pořadatel koncertů klasické hudby (festivaly, Kruhy přátel hudby, soukromí pořadatelé)
• Muzikologické pracoviště (univerzity, muzea apod...)
• Odborný hudební novinář nebo publicista

Od 1. dubna 2018

Po 31. 3. 2018 může každý garant dále nominovat i jiné než přihlášené projekty. Podmínky dodání zvukového či audiovizuálního záznamu a vyplnění nominačního formuláře musí být vždy splněny.

Květen 2018

Schůzka hlavní poroty
• výběr držitele ceny za Propagaci české hudby pro rok 2018 a Celoživotní přínos pro rok 2018
• nominace na Talent roku